Privacy beleid

BORO*ATELIER verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Ons privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door deelnemers, relaties en andere personen zijn verstrekt. Wij hebben deze persoonsgegevens verkregen vanuit intake gesprekken, evaluaties en diverse aanmeldprocedures van BORO*ATELIER.

Privacy en persoonsgegevens van deelnemers
Voor een goede begeleiding is het nodig om persoonsgegevens vast te leggen. Het gaat om gegevens over de deelnemer zelf, de achtergrond van de deelnemers, de leerdoelen en de begeleiding. Dit gebeurt via het persoonlijke dossier. Daarin worden alle gegevens over de intake en begeleiding van een deelnemer verzameld.

Doel van de registratie van persoonsgegevens
De persoonsregistratie wordt uitsluitend aangelegd als dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van BORO*ATELIER. De registratie is ook niet uitgebreider dan noodzakelijk is voor een goede taakuitvoering. Voor de persoonsregistratie in zijn geheel en ook voor onderdelen gelden de volgende doelstellingen:

• De registratie ondersteunt de dagelijkse begeleiding/zorg zodat de continuïteit kan worden gegarandeerd;
• De registratie biedt ondersteuning aan het management van de organisatie;
hierdoor wordt een optimale en doelmatige inzet mogelijk van medewerkers,
middelen en financiën ten behoeve van de ondersteuning/zorgverlening;
• De registratie levert een bijdrage aan de verantwoording van de ondersteuning/zorg richting deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger;
• De registratie draagt bij aan een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
• De registratie is nuttig voor de verantwoording naar buiten; die is bedoeld voor
financiers, overheid en anderen, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Vastgelegde persoonsgegevens
De persoonsregistratie bevat nooit meer dan de volgende gegevens:
• Algemene gegevens, persoonsgegevens en identificatiegegevens
• Registratie door medewerkers over aanwezigheid, ontwikkelplannen en de
voortgang ervan.
• Noodzakelijke financiële/administratieve gegevens

Rechten van de client
Als iemand zich aanmeldt bij BORO*ATELIER, begint bijna direct het vastleggen van persoonsgegevens. BORO*ATELIER houdt zich daarbij aan de algemeen aanvaarde rechten van de deelnemer. Het gaat in grote lijnen om de volgende rechten:
• Recht op inzien van gegevens
De deelnemer die zijn gegevens wil inzien, kan een verzoek indienen. Dat kan bij de algemeen directeur Lotje Terra. Zij zal ervoor zorgen de deelnemer op korte termijn de gegevens kan inzien.
• Recht op correctie van feitelijke onjuistheden
Als de deelnemer vindt dat er feitelijke onjuistheden in zijn dossier staan, heeft de
deelnemer het recht op correctie van die gegevens.
• Toestemming begeleiding en vaststelling behandelplan
BORO*ATELIER zorgt ervoor dat begeleiding van de deelnemer alleen plaatsvindt in overleg met de deelnemer. Dat geldt ook voor het vaststellen of het wijzigen van het begeleidingsplan.

4. Recht op toestemming voor het doorgeven van gegevens aan anderen
Gegevens uit het dossier van een deelnemer kunnen alleen aan anderen worden
doorgegeven na schriftelijke toestemming van de cliënt. Met ‘anderen’ worden bedoeld: personen of instanties buiten BORO*ATELIER en de personen en instanties die direct bij de uitvoering van het begeleidingsplan zijn betrokken. Deze regel geldt zowel tijdens als na de begeleiding, wanneer de dossiers nog worden bewaard.

Verstrekken van persoonsgegevens
Onder voorwaarden kunnen persoonsgegevens binnen de organisatie worden doorgegeven. Dat kan alleen aan degenen die betrokken zijn bij de actuele ondersteuning/zorg- of hulpverlening aan de cliënt. Dit is uitsluitend toegestaan voor zover dat nodig is voor het uitoefenen van hun taak.

Buiten de instelling kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening:
• Aan degenen die betrokken zijn bij de actuele ondersteuning/zorg- en hulpverlening aan de cliënt. Er wordt geen informatie doorgegeven als de cliënt heeft laten weten daar bezwaar tegen te hebben;
• Aan personen en instanties die als taak hebben de zorg te controleren en te toetsen.

Toegang tot persoonsgegevens
Binnen BORO*ATELIER wordt het persoonlijk dossier van een deelnemer opgeslagen in het beveiligde digitale systeem van BORO*ATELIER. Dit systeem is alleen toegankelijk voor de directie en de betrokken begeleiders, en is beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Werkbriefjes worden bewaard in een daartoe geschikte afsluitbare dossierkast. De directie en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

Bewaartermijn en vernietiging van persoonsgegevens
De bewaartermijn is zo lang als de wet het voorschrijft. In principe bewaren we
persoonsgegevens tot maximaal één jaar na deelname tenzij hier wegens wettelijke of contractbindende eisen andere bepalingen voor gelden. De termijn wordt berekend vanaf het tijdstip dat de gegevens zijn geregistreerd. De periode
kan ook worden verlengd voor zover dat op een redelijke manier uit de zorg voortvloeit.

De deelnemer heeft het recht te vragen om vernietiging van gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn. Daarvoor dient hij bij BORO*ATELIER een schriftelijk verzoek in. BORO*ATELIER beoordeelt het verzoek en handelt een dergelijk verzoek binnen een maand af.

Onder speciale voorwaarden kan de vernietiging niet doorgaan. Dat gebeurt als
redelijkerwijs aannemelijk is dat het voor een ander dan de cliënt van belang is dat ze worden bewaard. Ook kan het zijn dat bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift. Als de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd. Dat hoeft niet als de gegevens zo zijn bewerkt dat ze redelijkerwijs niet meer tot individuele personen zijn te herleiden. In dat geval kunnen zij in anoniem gemaakte vorm bewaard blijven.

Wat kun je doen?
Als je wilt weten of wij persoonsgegevens van je verwerken en hiervan een overzicht wilt ontvangen, kun je ons een verzoek sturen. Als je ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt (zie hieronder voor contactgegevens) kun je binnen een maand een reactie verwachten. Als een reactie op je verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij je daarvan op de hoogte en informeren wij je over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten. Heb je andere vragen inzake je persoonlijke gegevens die bij de BORO*ATELIER aanwezig zijn kun je ook direct contact opnemen met Lotje Terra. Daarnaast kun je ons verzoeken om
een rectificatie of verwijderen van je persoonsgegevens of een beperking van de
verwerking. Je mag ook bezwaar maken tegen een verwerking en je hebt een recht op gegevensoverdracht. Als je ons een schriftelijk verzoek toestuurt (zie voor contactgegevens onder) kun je een reactie binnen een maand verwachten.

Als een reactie op je verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij je daarvan op de hoogte en informeren wij je over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe je dat het beste kunt doen.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Stuur je vraag of bericht naar BORO*ATELIER, info@boromini.com of contacteer Lotje Terra via mail naar lotje@boromini.com of telefonisch naar 06 2001 1811.
Persoonlijk langskomen kan natuurlijk ook op ons adres op Ferdinand Huyckstraat 24-26, 1061 HW Amsterdam.